Allmänna uppdragsvillkor

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som advokaterna vid Activa advokaterna i Helsingborg HB (advokaterna) utför för sina klienter i sina respektive underbolag.

Advokaternas verksamhet bedrivs enligt de regler och principer som fastställs av Sveriges advokatsamfund, se www.advokatsamfundet.se

Advokaterna debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt Sveriges advokatsamfund.

Advokaterna har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto.

Advokaterna äger rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del.

Advokaterna debiterar och bokför allt nedlagt arbete. Exempel på arbete kan vara kontakter (t.ex. e-mail eller telefonsamtal) med er, era ombud, myndigheter, banker, domstol m.m. Minsta tid som debiteras per åtgärd är 15 min.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr. Vid utebliven betalning har advokaten rätt att avbryta arbetet för klienten.

I många ärenden kan klienten utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen eller i företagets försäkring. Det innebär att den som anlitar en advokat betalar en viss procentsats av den totala kostnaden och försäkringsbolaget betalar resten.

Rättsskydd omfattar ersättning både för egna och motpartens rättegångskostnader. Advokaten hjälper till i kontakterna med försäkringsbolag och ansöker om rättsskydd.

Om det inte finns någon försäkring med rättsskydd kan en privatperson ofta få rättshjälp. Det är en statlig förmån som innebär att den enskilde betalar en viss del av advokatkostnaden och staten svarar för resterande del.

Rättshjälpen är inkomstbaserad. Det innebär att det är sökandens inkomst som avgör hur stor andel av advokatkostnaden som han eller hon måste svara för. På advokatbyrån hjälper vi till att upprätta ansökan om rättshjälp.

Betalning av faktura ska ske inom tjugo (20) dagar från faktura- datum, om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller advokaten sig rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

Advokaterna ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av advokaterna genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och endast med de begränsningar som följer av detta avtal. Sålunda skall ansvaret vara begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till tre miljoner (3 000 000) kr.

Tvister med anledning av uppdragsavtalet ska hänskjutas till Malmö tingsrätt, som slutligt ska pröva tvisten.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen
(2016/679/EG) Activa Advokaterna i Helsingborg HB (nedan kallat ”Activa Advokaterna”) är person-uppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag
eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- eller penningtvättskontroll.

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att advokatbyrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag, på grundval av regler om god advokatsed och under förutsättning att den registrerades intressen inte anses
väga tyngre med krav på skydd av personuppgifter. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Activa Advokaterna enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett år från den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Activa Advokaterna om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är
missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@activaadvokaterna.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Activa Advokaterna i Helsingborg HB, 969751-7333, Drottninggatan 11, 252 21 Helsingborg
telefon: 042-21 80 70
mail: info@activaadvokaterna.se
website: www.activaadvokaterna.se